CONDITIONS OF USE

Το www.xotaris.gr είναι το Hλεκτρονικό Kατάστημα έκθεσης και διάθεσης έργων τέχνης μέσω του Διαδικτύου, της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ» και έδρα τις Άνω Αρχάνες του Νομού Ηρακλείου Κρήτης (εφεξής στο παρόν το «ΙΔΡΥΜΑ»). Οι παρόντες όροι συνιστούν νομικό έγγραφο (εφεξής στο παρόν η «ΣΥΜΒΑΣΗ») που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστή καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και του κατοχυρωμένου δικτυακού τόπου του «xotaris.gr» (εφεξής το «SITE ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ»). Κάθε φορά που επισκέπτεστε το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και πριν περιηγηθείτε στο SITE, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ που βρίσκεται στη διεύθυνση www.xotaris.gr καθώς και τους όρους αγορών, αφού αγοράζοντας προϊόντα από το SITE δεσμεύεστε από τους όρους και τους αποδέχεστε όπως αυτοί παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα. Το ίδιο ισχύει και για όσα προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται από το SITE ή θα προσφερθούν στο μέλλον. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, γιατί η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

I.

1. Όροι της σύμβασης

Το IΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού του Καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Το ΙΔΡΥΜΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος.


2. Όροι χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος


Το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό του Κατάστημα σε συγκεκριμένους χρήστες, να διαγράψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά βούληση. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας δεν θα υπάρξει καμία χρέωση στον πελάτη αλλά ούτε και υποχρέωση αιτιολόγησης προς αυτόν.


3. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Το ΙΔΡΥΜΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του www.xotaris.gr, τόσο όσο αφορά στα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται σ’αυτήν όσο και των πωλουμένων από το Ηλεκτρονικό κατάστημά της έργων τέχνης και των παρεχόμενων συναφών υπηρεσιών. Το ΙΔΡΥΜΑ δεν ευθύνεται έναντι οιουδήποτε ατόμου για απώλειες ή ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχει ο δικτυακός τόπος δεδομένου ότι ορισμένοι σύνδεσμοι αυτού του δικτυακού τόπου, συνήθως ένα διαφημιστικό banner ή εικονίδιο, παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από το ΙΔΡΥΜΑ. Όταν ενεργοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, φεύγετε από το δικτυακό τόπο μας και το ΙΔΡΥΜΑ δεν ελέγχει με κανένα τρόπο και δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου που δεν ελέγχει το ίδιο.


4. Περιορισμός ευθύνης

Καμιά διάταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν θα επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών και δεν θα περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού λόγω αμέλειας ή διαπραχθείσας υπ αυτού απάτης. Το SITE και παρεπόμενα το ΙΔΡΥΜΑ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου ΙΙ.7 «Επιστροφή προϊόντος». Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.xotaris.gr, ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.xotaris.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα έργα τέχνης και τις συναφείς υπηρεσίες που διαθέτει μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Με την επιφύλαξη του άρθρο……………… συμφωνείται ότι το ΙΔΡΥΜΑ δεν φέρει ευθύνη λόγω δικαιοπραξίας, αδικοπραξίας, αμέλειας, νόμιμης υποχρέωσης ή άλλως για τα εξής [α] διαφυγόντα κέρδη, έσοδα ή υπεραξία ή οποιαδήποτε αποθετική έμμεση ή ειδική ζημία ή απώλεια που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο ή αφορά στην ΣΥΜΒΑΣΗ. [β] άμεση ζημία ή απώλεια [συμπεριλαμβανομένης ζημίας ή απώλειας που είναι προβλέψιμη ή συμβαίνει ως φυσικό επακόλουθο κάποιων γεγονότων] και οφείλεται σε ενέργειες, παραλείψεις, αθετήσεις ή καθυστερήσεις που αφορούν ή συμβαίνουν σε μέρη του Διαδικτύου τα οποία δεν ελέγχει άμεσα το ΙΔΡΥΜΑ, όπως ζημία για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια πωλήσεων, μη πληρωμή των οφειλομένων, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια φήμης, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια [ακόμη και αν το ΙΔΡΥΜΑ είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας] [γ] σε καμιά περίπτωση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία [θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ] επισκεπτών του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Συμφωνείτε επίσης ότι [με εξαίρεση της ευθύνης που προβλέπεται ρητά στο άρθρο ΙΙ.7] η μεγίστη συνολική ευθύνη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ λόγω δικαιοπραξίας, αδικοπραξίας, αμέλειας ή νόμιμης υποχρέωσης [ακόμα και αν το ΙΔΡΥΜΑ είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας] για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία οφείλεται σε οτιδήποτε ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με [α] οποιοδήποτε ελάττωμα προϊόντος [β] οποιαδήποτε αδυναμία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ να επεξεργαστεί σήματα, δεδομένα, πληροφορίες, παραγγελίες ή μηνύματα σωστά ή εγκαίρως [γ] οποιαδήποτε εσφαλμένη αποστολή ή μη παράδοση σημάτων, δεδομένων, πληροφοριών, μηνυμάτων ή παραγγελιών από εσάς σε άλλα πρόσωπα ή από άλλα πρόσωπα σε εσάς ή οποιαδήποτε σύγχυση ή παραποίηση δεδομένων ή πληροφοριών που περιέχουν και [δ] οποιαδήποτε ευθύνη που δεν αποκλείεται από την ΣΥΜΒΑΣΗ, για κάθε ένα ή περισσότερα συμβάντα ή σειρά συμβάντων [συνδεδεμένων ή όχι] που έχουν συμβεί μέσα σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, θα περιορίζεται, στην περίπτωση των ελαττωμάτων που εμπίπτουν στο άρθρο ΙΙ.7, στο διπλάσιο της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος. Ο περιορισμός αυτός θα ισχύει επίσης στην περίπτωση που οποιαδήποτε εξαίρεση ή άλλη διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρη για οποιονδήποτε λόγο και το ΙΔΡΥΜΑ καταστεί υπεύθυνο για απώλεια ή ζημία που θα μπορούσε να υπόκειται σε περιορισμό με άλλο τρόπο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε καλύτερη θέση από το ΙΔΡΥΜΑ όσο αφορά την πρόβλεψη και την αξιολόγηση πιθανών ζημιών ή απωλειών που μπορεί να υποστείτε σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει το ΙΔΡΥΜΑ και επομένως το τελευταίο δεν δύναται να διασφαλίσει επαρκώς την ευθύνη αυτή. Εγγυάστε στο ΙΔΡΥΜΑ ότι αναλαμβάνετε να ασφαλιστείτε ή αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια για την οποία το ΙΔΡΥΜΑ έχει αποποιηθεί την ευθύνη. Σε ορισμένα κράτη δεν επιτρέπεται η εξαίρεση από ορισμένες εγγυήσεις ή ο περιορισμός ή αποποίηση ευθύνης για τυχαίες ή αποθετικές ζημίες. Συνεπώς κάποιοι από τους περιορισμούς ευθύνης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ενδέχεται να μην ισχύουν. Το ΙΔΡΥΜΑ θα είναι υπεύθυνο για ότι απώλειες υποστείτε σαν αποτέλεσμα της παραβίασης των όρων χρήσης από εμάς, μόνο σε περίπτωση που οι απώλειες αυτές μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και από τα δύο μέρη σύμφωνα με τη παρούσα και εφόσον δεν έχουν να κάνουν με παραλείψεις τρίτων. Τα προϊόντα ασφαλίζονται υποχρεωτικά για τη μεταφορά τους και πέραν αυτής της ευθύνης το ΙΔΡΥΜΑ δεν αναλαμβάνει καμία άλλη ευθύνη. Εκτός εάν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου ΙΙ.7, θα αποζημιώσετε το ΙΔΡΥΜΑ και οποιοδήποτε τρίτο μέρος [συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων του] από και εναντίον κάθε ευθύνης, απώλειας, δικαιωμάτων εξόδων, διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποθετικής ζημίας, οικονομικής ζημίας, αξιώσεως ή δικαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, αξιώσεων σχετικά με δυσφήμιση και παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των δικαστικών εξόδων, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του υπόψη δικτυακού τόπου από εσάς ή την αγορά υπηρεσιών από αυτόν και προβάλλονται ή απειλούνται εναντίον του, ή έχουν υποστεί από το ΙΔΡΥΜΑ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


5. Πρόσβαση στο SITE

Το SITE κάνει ότι είναι δυνατό για να προσφέρει σταθερή πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, χωρίς διακοπές, καθώς και για την σωστή μετάδοση των πληροφοριών από και προς τον επισκέπτη. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της φύσης του Διαδικτύου αλλά και των περιορισμών της τεχνολογίας, αυτό δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Επίσης η πρόσβαση σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα μπορεί να περιοριστεί για να επιτραπεί η συντήρηση ή η προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτό. Πρόθεση μας και στόχος μας είναι ο χρόνος αυτός να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο.


6. Άδεια πρόσβασης στο SITE

To ΙΔΡΥΜΑ σας παρέχει μία προσωρινή άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού του Καταστήματος. Η άδεια αυτή δεν σας δίνει το δικαίωμα να κατεβάσετε στο σκληρό σας δίσκο το περιεχόμενο του SITE, εκτός από το caching που κάνει ο browser που χρησιμοποιείτε, αλλά ούτε και να αλλάξετε το οτιδήποτε, εκτός και αν έχετε γραπτή άδεια από το ΙΔΡΥΜΑ. Η άδεια αυτή δεν σας επιτρέπει να πουλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε εμπορικά το Ηλεκτρονικό του Κατάστημα και το περιεχόμενό του, τους καταλόγους των προϊόντων, τις περιγραφές τους και τις τιμές τους. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του SITE, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή πώληση των πληροφοριών των λογαριασμών ή/και περιήγηση προς ωφέλεια κάποιου άλλου έμπορου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του SITE χωρίς τη γραπτή άδεια τoυ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Κανένα site δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει meta tags ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου για να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του SITE, χωρίς γραπτή άδεια τoυ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Κάθε παράνομη χρήση τερματίζει αυτόματα την προσωρινή άδεια χρήσης που έχει δοθεί από το SITE στον επισκέπτη. Σας παρέχεται μία περιορισμένη, μη αποκλειστική και με δυνατότητα ανάκλησης άδεια για να δημιουργήσετε ένα link (σύνδεσμο) στην πρώτη σελίδα του SITE αρκεί να μην δημιουργούνται ψευδείς ή προσβλητικές εντυπώσεις για το SITE, τις υπηρεσίες του και τα προϊόντα του. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο του SITE ή άλλο γραφικό του SITE για το link χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.


7. Οι κανόνες της δικής σας συμπεριφοράς

Συμφωνείτε να παρέχετε αληθή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία, όταν καλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής μας (οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ως «Δεδομένα Εγγραφής») και να διατηρείτε και να ενημερώνετε εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης ή το ΙΔΡΥΜΑ έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, αληθείς, ενημερωμένες ή πλήρεις, το ΙΔΡΥΜΑ έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας, να σταματήσει να σας προμηθεύει προϊόντα και να αρνηθεί οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική χρήση του υπόψη δικτυακού τόπου ή μέρους αυτού. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε το SITE με τρόπο που θα διακόψει, ή υπάρχει περίπτωση να διακόψει, την πρόσβαση σε αυτό ή θα αλλοιώσει ή καταστρέψει τα περιεχόμενα του. Εσείς και όχι το ΙΔΡΥΜΑ είστε υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που στέλνονται από τον υπολογιστή σας προς το SITE και υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε το SITE μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση του SITE για απάτες ή σε συνδυασμό με εγκληματική ή παράνομη δραστηριότητα, π.χ. για να στείλετε ή να χρησιμοποιήσετε το οποιοδήποτε παράνομο, προσβλητικό, ανήθικο ή απειλητικό υλικό σε κάποιον για να παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου, την εμπιστοσύνη του ή το ιδιωτικό του απόρρητο, για να βλάψετε κάποια τρίτη εταιρεία ή για να στείλετε ή χρησιμοποιήσετε υλικό που συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι χρήστες του SITE αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


8. Αποστολή δεδομένων

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουν οι χρήστες στο ΙΔΡΥΜΑ μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σχόλια, ιδέες, προτάσεις ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, όσο το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, απειλητικό, δεν αποτελεί παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου, δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν προκαλεί ζημιά σε τρίτους. Επίσης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα. Απαγορεύεται η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή χρησιμοποιώντας το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου ατόμου, και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα. Όλο το υλικό που αποστέλλεται στο SITE (εκτός από τα δεδομένα που προστατεύονται από ιδιωτικό απόρρητο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς, στατιστικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά του SITE και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση του αποστολέα. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που στέλνεται στο SITE. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στο SITE, τότε αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σας ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.


9. Copyright


Όλο το υλικό του υπόψη δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Όλα τα λογότυπα, σήματα, κείμενα, γραφικά, κουμπιά, εικονίδια, φωτογραφίες, ήχοι και όλο γενικά το περιεχόμενο του SITE είναι ιδιοκτησία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και προστατεύεται από ημεδαπούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και copyright. To ίδιο ισχύει και για όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο SITE, τα οποία είτε ανήκουν στo IΔΡΥΜΑ είτε στους συνεργάτες της. Απαγορεύεται η χρήση τους καθώς και η αναπαραγωγή τους από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή ιδιώτη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Αναδημοσίευση, αναπαραγωγή κάθε είδους και με οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή συναίνεση μας. Απαγορεύεται να αντιγράφετε, μετατρέπετε, μεταδίδετε, εμφανίζετε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, διανέμετε, μεταβιβάζετε, πωλείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία, τμήμα λογισμικού , προϊόντα που περιέχονται ή αποτελούν τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου και να προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση υλικού για επαναπώληση, επαναδιανομή ή κάθε άλλη εμπορική χρήση (ερευνών αγοράς, διαφήμισης, πυραμίδων κτλ). Απαγορεύεται στους χρήστες να παραβιάζουν πνευματική ιδιοκτησία άλλων. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα διαγράφεται άμεσα και το SITE δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν αποζημίωση. Ρητά απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πληροφοριών με σκοπό τη παρενόχληση, κακοποίηση ή πρόκληση βλάβης σε άλλο άτομο ή με σκοπό την επικοινωνία με άτομα για διαφήμιση, προσηλυτισμό τους ή πώληση σ αυτά προϊόντων χωρίς τη συναίνεσή τους. Το SITE σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν ανακαλύψετε ότι από παρανόηση ή άγνοια παραβιάζουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα δικά σας ή κάποιου άλλου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για να επιληφθούμε του θέματος.


10. Trademarks


Το ΙΔΡΥΜΑ καθώς και όλα τα άλλα λογότυπα και σήματα που εμφανίζονται στο SITE είναι κατοχυρωμένα σήματα του και των συνεργατών του και προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των υπολοίπων χωρών του κόσμου. Απαγορεύεται η χρήση τους από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή των συνεργατών του στους οποίους ανήκουν. Απαγορεύεται η χρήση τους σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή των καλλιτεχνών που αντιπροσωπεύει.


11. Λογισμικό


Τα πνευματικά δικαιώματα επί οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου κατοχυρωμένου υλικού («Λογισμικού») και τα συνοδευτικά έντυπα τεκμηρίωσης που παρέχονται από εμάς σε εσάς, αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ή των δικαιοπαρόχων του. Χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων (Πρόγραμμα Υπολογιστή) (μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάστασή τους), δεν επιτρέπονται τα εξής [α] η αντίστροφη ανάλυση, απομεταγλώττιση, αποσυμβολομετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο Λογισμικό [β] Η αντιγραφή ή τροποποίηση του Λογισμικού [γ] Η δημιουργία νέου Λογισμικού που θα βασίζεται συνολικά ή εν μέρει στο Λογισμικό. Με την επιφύλαξη των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τα έντυπα τεκμηρίωσής του σε μη αποκλειστική βάση, αλλά μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στον δικτυακό τόπο σχετικά με το Λογισμικό. Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε ή να παραχωρήσετε το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή να επιχειρήσετε κάτι τέτοιο.


ΙΙ.

1. Όροι Αγορών

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν στις υποχρεώσεις του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ προς τους πελάτες του που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από το SITE αλλά και τις υποχρεώσεις των πελατών προς τo IΔΡΥΜΑ και δεσμεύουν και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη.

2. Παραγγελίες

Πριν την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας στο SITE, στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση «Ειδοποίηση προ της σύμβασης». Η ειδοποίηση αυτή περιέχει σημαντικές πληροφορίες, όπως περιγραφή, τιμή και χρεώσεις αποστολής των υπηρεσιών της παραγγελίας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το SITE σας συστήνει να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο της ειδοποίησης ή να αποθηκεύσετε ένα στο σκληρό σας δίσκο για να το έχετε στο αρχείο σας. Το SITE δεν είναι υποχρεωμένο να σας αποστείλει την παραγγελία σας, έως ότου λάβετε ένα επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με το οποίο αποδέχεται την παραγγελία σας και τιτλοφορείται «Επιβεβαίωση Παραγγελίας». Ωστόσο σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του SITE αναφέρονται με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης αλλά το ΙΔΡΥΜΑ αποδέχτηκε την παραγγελία σας πριν διαπιστωθεί η διαφορά, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα ερωτάστε αν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει. Αν δεν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή, το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση αμέσως, χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς. Σε περίπτωση που το ΙΔΡΥΜΑ ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ.3 να ακυρώσει τη σύμβαση αμέσως, θα σας αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ρωτάει αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε νέα παραγγελία με τα σωστά στοιχεία. Σε περίπτωση που το ΙΔΡΥΜΑ δεν διαθέτει την υπηρεσία ή το προϊόν που έχετε παραγγείλει, διατηρεί το δικαίωμα να σας ενημερώσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email και αφού και εφόσον συμφωνήσετε να επιβεβαιώσετε και εσείς με τη σειρά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email στην ηλεκτρονική διεύθυνση …………….τη διάθεση ετέρου συναφούς.


3. Δικαίωμα ακύρωσης


Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει, μόνο για σπουδαίο λόγο, στις κάτωθι περιπτώσεις. [1] Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας. [2] Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε το ΙΔΡΥΜΑ στο τηλ …………………… και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. [3] Μετά την παραλαβή του προιόντος καλέστε μας στο τηλ ……………………… ή στείλτε μας email στο …………………… εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε οποιαδήποτε σύμβαση [i] μέχρι την επόμενη από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στην διεύθυνση που εσείς έχετε δηλώσει και που το ΙΔΡΥΜΑ σας απέστειλε την παραγγελία σας. [ii] μέχρι την επόμενη από την ημερομηνία που το ΙΔΡΥΜΑ σας έστειλε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και εάν τούτο έχει συμφωνήσει να σας πωλήσει το προιόν, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης ή/και δεν έχει ξεκινήσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες πριν την λήξη της περιόδου ακύρωσης. [iii] Η ειδοποίηση ακύρωσης πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο SITE και πρέπει να αναφέρει το όνομά σας, μια περιγραφή του προιόντος που έχετε παραγγείλει και τον αριθμό της σύμβασης προς ακύρωση. Επισυνάπτοντας την Επιβεβαιωση Παραγγελίας που σας απέστειλε το SITE, το βοηθάτε στην διεκπεραίωση της αίτησης ακύρωσης το ταχύτερο δυνατό. Ο αριθμός σύμβασης [κωδικός παραγγελίας] αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας που σας έχει σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email] κατά την αποδοχή της παραγγελίας από το SITE. Το SITE αποδέχεται μόνο επιστροφές παραγγελιών που επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους και δεν φέρουν σημεία ζημιάς ή φθοράς. Οποιαδήποτε χρήση της παραδοθείσας παραγγελίας πέραν της απαραίτητης για την επιθεώρησή της κατά την παράδοση, ακυρώνει το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την σύμβαση.


4. Παραγγελία – Παράδοση Προιόντων έξοδα αποστολής


Ολοκλήρωση παραγγελίας. Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα [παράδειγμα] Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Ο αριθμός παραγγελίας σας είναι ……. Παρακαλούμε ελέγξετε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας». Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης. Ισχύουν οι ημέρες και ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας. «Για ειδικές περιπτώσεις ισχύει η επικοινωνία με e-mail”. Kαθυστέρηση παραγγελίας. Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους. [i] Το προιόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. [ii] Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας. [iii] Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προιόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Οι αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης αποτελούν μόνο εκτιμήσεις και το ΙΔΡΥΜΑ δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια ή αμέλεια μας. Ωστόσο εκτός εάν συμφωνήσουμε μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης μαζί σας, ή θα παραδώσουμε τα προιόντα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας ή θα σας ενημερώσουμε εάν δεν θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε αυτή την υποχρέωση με ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail. Αν σας ενημερώσουμε, τότε θα συμφωνήσουμε ένα νέο χρόνο παράδοσης.


5. Οι υποχρεώσεις μας


Με την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από το SITE, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που ορίσατε κατά την αγορά σας, που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και όλες τις λεπτομέρειες της.


6. [a] Τρόποι πληρωμής

1. Αντικαταβολή.
2. Δώδεκα άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL256bit. Η εταιρεία μας είναι εφοδιασμένη με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας που αφορούν τις online συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες έτσι ώστε να κάνετε τις αγορές σας χωρίς το φόβο κλοπής των στοιχείων σας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
3. Κατάθεση σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς που διατηρεί το ΙΔΡΥΜΑ.
4. PAYPAL (Διεθνής οργανισμός διεκπεραίωσης συναλλαγών με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα)

[b] Τρόποι Αποστολής

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός Ελλάδος με courier ΔΩΡΕΑΝ εντός ολίγων ημερών. Για αποστολές εκτός Ελλάδος επικοινωνήστε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία (…….δνση, τηλ, φαξ, email). Η παραγγελία σας εκτελείται και ολοκληρώνεται εφόσον συντελεστεί η αντίστοιχη πίστωση. Άμεσα θα σας αποστείλουμε το επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναφέρει ότι η παραγγελία σας έχει φύγει από εμάς και βρίσκεται καθ οδόν προς τη διεύθυνση που ορίσατε στη φόρμα παραγγελίας. Κάθε προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στο επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν έχει αποσταλεί ακόμα, δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία. Η πληρωμή των προιόντων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 3ων ημερολογιακών ημερών.


7. Επιστροφές Προιόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ πωλήθηκαν λανθασμένα προιόντα [λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ], ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχθεί την παραλαβή του προιόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προιόν, την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα προιόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει τα προιόντα [να συμφωνεί το ΙΜΕΙ] και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε το ΙΔΡΥΜΑ δύναται να μην αποδεχθεί την όποια επιστροφή. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες λανθασμένα και με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ πουλήθηκαν και εστάλησαν προιόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας [κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ]. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προιόντος είτε, αφού έχει παραλάβει να επιστρέψει το προιόν, την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα προιόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προιόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προιόν [να συμφωνεί το ΙΜΕΙ]. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε το ΙΔΡΥΜΑ δικαιούται να μην αποδεχθεί την όποια επιστροφή και συνεπώς να μην προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα/πραγματικό ελάττωμα στο προιόν [λειτουργίας ή ποιότητας] το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προιόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το ΙΔΡΥΜΑ δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προιόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον καλλιτέχνη του προιόντος ή τον αντιπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση τα προιόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προιόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προίόν [να συμφωνεί το ΙΜΕΙ] και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε το ΙΔΡΥΜΑ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να παραταθεί πέραν των τεσσάρων [4] εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προιόν προς αντικατάσταση –επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση – επισκευή προιόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προιόν [να συμφωνεί το ΙΜΕΙ] και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προιόν [π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής παραστατικά, εγγυήσεις κλπ]. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προυποθέσεις. [a] ο πελάτης επικοινωνήσει την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα [b] Το προιόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Το προιόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή [π.χ. ΔΑΤ, απ λιανικής, παραστατικά, εγγυήσεις κλπ]. Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Απαραίτητη προυπόθεση είναι τα προϊόντα να φθάσουν σε εμάς ασφαλή. Τα προϊόντα στην επιστροφή τους προς εμάς ταξιδεύουν με δική σας ευθύνη και χρέωση για αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συσκευασία και στην ασφάλιση του προϊόντος. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του βαρύνεστε προσωπικά. Αν το προίον της παραγγελίας υποστεί ζημίες κατά τη μεταφορά του χρόνου της επιστροφής, το ΙΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή και θα πρέπει να διεκδικήσετε αποζημίωση από το μεταφορέα. Αφού το ΙΔΡΥΜΑ λάβει τα επιστρεφόμενα προιόντα και βεβαιωθεί ότι έχετε τηρήσει το άρθρο ΙΙ.7 θα σας αποστείλει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχει αποδεχθεί την επιστροφή και θα σας επιστρέψει άμεσα τη συμβατική τιμή των προϊόντων στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού που εσείς θα μας δηλώσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο ……………………………


8. Τιμές και διαθεσιμότητα

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στο SITE είναι διαθέσιμα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει πάντα μία μικρή πιθανότητα το προϊόν που θα ζητήσετε να μην είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Η συνήθης πρακτική είναι να επεξεργαζόμαστε τις αγορές την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία. Συνεπώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα μιας μικρής καθυστέρησης. Όταν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί από εμάς και προχωρήσει προς το μέσο αποστολής (ταχυδρομείο ή εταιρεία courier) θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες όπως ήδη προαναφέραμε. Κάνουμε σοβαρή και συνεχή προσπάθεια για να είναι σωστές οι τιμές που εμφανίζονται στο SITE. Παρ’ όλα αυτά επειδή μερικές τιμές αλλάζουν, αλλά και επειδή μπορεί να γίνει κάποιο ανθρώπινο λάθος υπάρχει πάντα η πιθανότητα λανθασμένης αναγραφής τιμής. Κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας ελέγχουμε πάντα τις τιμές και σε περίπτωση που η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη τότε διορθώνουμε το λάθος χρεώνοντας σας λιγότερα χρήματα. Η σωστή τιμή θα βρίσκετε και στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας σταλεί για την επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η κανονική τιμή είναι υψηλότερη τότε θα σας ενημερώσουμε ζητώντας οδηγίες για το αν θέλετε να ακυρώσουμε την παραγγελία ή να σας στείλουμε το προϊόν με την κανονική του τιμή. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες αναφέρονται με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης, το ΙΔΡΥΜΑ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για την υπηρεσία αυτή, ανεξαρτήτως εάν έχει επιβεβαιωθεί η παραγγελία.


9. Ανταλλαγή υπεραξίας.

Με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου ΙΙ.7, σε περίπτωση τυχαίας ζημιάς και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εκτέλεση της παραγγελίας σας, ενημερώστε μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………… με ένα επεξηγηματικό σημείωμα που να περιγράφει το προιόν της παραγγελίας σας και αναλυτικά τη ζημιά. Στείλτε μας την απόδειξη και στη συνέχεια θα αναλάβουμε τη κάλυψη του 50% της συνολικής αξίας και θα σας αποστείλουμε το πλέον διαθέσιμο αντίστοιχο προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας βαρύνουν τα έξοδα αποστολής.


10. Περιστατικά Ανωτέρας Βίας

Το ΙΔΡΥΜΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και ιδίως για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία υλοποίησης σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η αποτυχία έχουν αίτια εκτός υπαιτιότητάς του ή λόγω συμβάντων πέραν του εύλογου ελέγχου του, όπως θεομηνίες, πυρκαγιά, κεραυνό, πλημμύρα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, έκρηξη, πόλεμο, αναταραχές, εργατικές διενέξεις (είτε εμπλέκονται υπάλληλοι είτε όχι), ενέργειες ή παραλείψεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή ενέργειες των τοπικών ή κεντρικών αρχών διακυβέρνησης ή άλλων αρμόδιων αρχών.


11. Τελωνεία

Όταν παραγγέλνετε προϊόντα από το SITE για παράδοση σε κάποια χώρα του εξωτερικού πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας ότι σε μερικές χώρες υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί που χρειάζεται να πληρωθούν. Αυτό το κόστος βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον παραλήπτη. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν παραγγέλνετε από το SITE θεωρείστε εισαγωγέας αγαθών για τη χώρα σας και πρέπει να είστε νομότυπος σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας που θα παραδοθούν τα προϊόντα για να μπορέσετε να τα παραλάβετε. Όσοι πελάτες μας παραγγέλνουν προϊόντα για παράδοση εκτός συνόρων της Ελλάδας πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πακέτα που μεταφέρονται υπάρχει περίπτωση να ανοιχτούν στα σύνορα ή στα τελωνεία για έλεγχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε και να επέμβουμε, αφού αφορά καθαρά τους νόμους της εκάστοτε χώρας.


III.

Όροι που αφορούν τόσο τις αγορές όσο και τη χρήση του SITE

1. Παιδιά

Το IΔΡΥΜΑ ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων όλων των χρηστών της και ιδιαίτερα των παιδιών. Γι αυτό, οι γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο, πρέπει να παρευρίσκονται στη δημιουργία του λογαριασμού τους και να επιβλέπουν τη πρόσβασή τους σε αυτόν. Εφόσον επιτρέπετε στα παιδιά σας να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο, θα έχουν πρόσβαση σε όλο τον δικτυακό τόπο. Σημειώνεται ότι ο δικτυακός τόπος αυτός απευθύνεται σε ενήλικους. Συνεπώς ως νόμιμος κηδεμόνας, αποτελεί δική σας ευθύνη να αποφασίσετε αν ο δικτυακός τόπος αυτός είναι κατάλληλος για το παιδί σας. Το IΔΡΥΜΑ δεν πουλάει προϊόντα σε ανήλικους. Αν είστε κάτω από 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SITE μόνο με την παρουσία και την σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον γονέα.


2. Αλλαγές

Το IΔΡΥΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο web site, την πολιτική ασφαλείας και τους όρους χρήσης όποια στιγμή το κρίνει απαραίτητο. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το SITE ή αγοράζετε προϊόντα από αυτό, είστε σύμφωνος με τους εκάστοτε όρους χρήσης και αγορών που ισχύουν κατά την περίοδο. Σε περίπτωση που οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μετά από απαίτηση της Κυβέρνησης, των Οικονομικών Αρχών ή των νόμων του κράτους, τότε οι αλλαγές ίσως ισχύσουν και σε παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.


3. Προειδοποίηση


Αν παραβιάσετε τους όρους χρήσης χωρίς να υποπέσει στην αντίληψη μας και δεν κάνουμε καμία κίνηση εκείνη τη στιγμή, διατηρούμε το δικαίωμα να δράσουμε σύμφωνα με το νόμο στο μέλλον, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα παραβιαστούν οι όροι χρήσης και αγορών, όπως αναφέρονται παραπάνω.


4. Χώρα ελέγχου

Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ με κατοχυρωμένο Δικτυακό Τόπο ………………………….. είναι μια εταιρεία ιδρυθείσα και λειτουργούσα στην Ελλάδα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου απευθύνεται μόνο στα άτομα που επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο από την Ελλάδα. Το IΔΡΥΜΑ δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν που αναφέρεται στον δικτυακό αυτό τόπο είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο σε άλλες χώρες. Τα άτομα που επιλέγουν να επισκεφτούν αυτόν το δικτυακό τόπο από άλλα Κράτη οφείλουν να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία εάν και στο μέτρο που αυτή ισχύει. Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Το ΙΔΡΥΜΑ και εσείς υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων όσο αφορά την επίλυση διενέξεων που ενδεχομένως προκύψουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ. Οι παραπάνω όροι αγορών και χρήσης του SITE είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία της Ελλάδας και έχουν συνταχθεί με βάση τη νομοθεσία αυτή. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, να δεχθείτε την δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα μας.


5.Γλώσσα


Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της Ελληνικής έκδοσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και οποιασδήποτε μετάφρασής της που προέρχεται από εμάς, θα υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.


6.Διαιρετότητα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος με δικαστική απόφαση, ο όρος αυτός θα θεωρείται διαιρετός και δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους που θα εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εφαρμόσιμοι.


7. Επικοινωνία


Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας αποστείλετεα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ……………..Υπόψη κ. ………………………. Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την εξυπηρέτηση σας ή τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και προϊόντα που προμηθευτήκατε από τον δικτυακό μας τόπο, υποχρεούστε σε αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………….. Σε όλες τις περιπτώσεις επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.


8. Πλήρης Σύμβαση

Η ΣΥΜΒΑΣΗ μαζί με τη Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελεί τη πλήρη συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενό της και θα υπερισχύει κάθε άλλων προηγούμενων συμφωνιών, συνεννοήσεων, δηλώσεων από οποιοδήποτε μέρος. Κατά τον ίδιο τρόπο εξαιρούνται όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με το αντικείμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ανεξαρτήτως εάν είναι νόμιμες ή όχι, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των παραπάνω εγγράφων, θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας [α] η ΣΥΜΒΑΣΗ [β] Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων


IV.


Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, από τους χρήστες και τους συναλλασσομένους, εξυπηρετούν σκοπούς παροχής αιτουμένων υπηρεσιών, ενημέρωσης ή εμπορικών συναλλαγών. Όλα τα στοιχεία, παραμένουν απόρρητα, και δεν κοινοποιούνται προς τρίτους (άτομα ή εταιρείες). Οι χρήστες έχουν δικαίωμα επεξεργασίας και ελέγχου των στοιχείων τους. Οι χρήστες αν το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των στοιχείων τους, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει εμπορική συναλλαγή με το ΙΔΡΥΜΑ. Αν πραγματοποιηθεί εμπορική συναλλαγή, διατηρούνται μόνο όσα στοιχεία επιβάλλονται από το νόμο και αφορούν αποκλειστικά την εμπορική συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί με το ΙΔΡΥΜΑ. Οι χρήστες, οφείλουν να διατηρούν απόρρητα και μόνο για τον εαυτό τους το όνομα και τον κωδικό τους, που οι ίδιοι ορίζουν στην αντίστοιχη φόρμα του Ιστοχώρου ……….. Σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης, αθέμιτης δυσφήμισης και γενικά κάθε ενέργειας που επιβουλεύεται την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, το ΙΔΡΥΜΑ ή/και συνεργάτες του, τότε σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να αξιοποιηθούν για αποτροπή των κακόβουλων ενεργειών, τα δεδομένα που ο χρήστης δηλώνει στη σελίδα, ή αυτά που τεχνικά χρησιμοποιούνται κατά την περιήγησή του. Ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα όπως κωδικοί πιστωτικών καρτών, ή λοιπών ηλεκτρονικών λογαριασμών, δεν ζητούνται από το ΙΔΡΥΜΑ με κανένα τρόπο. Επίσης ούτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΙΔΡΥΜΑ πρόκειται ποτέ να ζητηθεί απόρρητος κωδικός. Η εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής, κατά την αγορά εμπορευμάτων, όταν χρειάζεται πιστωτική κάρτα, ή γενικά ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής γίνεται με πλήρως αξιόπιστο και διασφαλισμένο τρόπο. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, κατά τη στιγμή της συναλλαγής, ο χρήστης-πελάτης εισάγει τα στοιχεία του σε σελίδα, που διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας, την τεχνική υποδομή και έγκριση και χρεώνει ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται, ότι κανένας εργαζόμενος ή μέλος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ μπορεί να δει οικονομικά στοιχεία πιστωτικών καρτών. Η σελίδα, που αναλαμβάνει την συναλλαγή, διαθέτει κρυπτογράφηση τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίσει, ότι και κατά τη μεταφορά και τη δικτυακή επικοινωνία, τα στοιχεία που στέλνονται δεν μπορεί να υποκλαπούν. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαράιτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους.


1. Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο. Ο Κωδικός Εισόδου [email ή username] και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας [Password], οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε το Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας [password] όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών [πχ ημερομηνία γέννησης].


2. Απόρρητο Συναλλαγών


Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στο ΙΔΡΥΜΑ είναι εμπιστευτικές και το ΙΔΡΥΜΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα. [i] Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο π.χ. για την διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. [ii] Το ΙΔΡΥΜΑ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιτάσσεται με δικαστική απόφαση ή απόφαση διωκτικής αρχής. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με κανένα τρόπο αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούτναι και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και προκειμένου να παραγγείλετε προιόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προιόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν [όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ]. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, διωκτικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε μέσα από τη χρήση του SITE. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε απέναντι σας εγγυόμαστε την διακριτική και λογική χρήση των στοιχείων αυτών, με τον τρόπο που περιγράφετε στη συνέχεια. Επισκεπτόμενοι το SITE αποδέχεστε και τους όρους χρήσης του αλλά και όλες τις πρακτικές σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια.


3. Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών


Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους πελάτες μας χρησιμοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του SITE. Τις χρησιμοποιούμε για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες, να αποστείλουμε τα προϊόντα, να επεξεργαστούμε τις πληρωμές, να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας σχετικά με τις παραγγελίες τους και τα προϊόντα μας (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών προσφορών), να ενημερώσουμε τα αρχεία μας και γενικά για να διατηρήσουμε ενημερωμένη όλη μας την επικοινωνία μαζί τους. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες για τη βελτίωση του web site (της λειτουργικότητας και της ευχρηστίας του) αλλά και για να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε απάτες εναντίον του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και των πελατών του. Επιτρέπουμε σε τρίτες εταιρείες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για να διεκπεραιώσουν εργασίες που τους αναθέτουμε. Ακολουθούν οι τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε: [i] Πληροφορίες που μας δίνετε εσείς: Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία που εισάγετε και μας αποστέλλετε στο SITE. Μπορείτε αν θέλετε να μην αποστείλετε συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά αυτό ίσως στο μέλλον σας αποτρέψει από το να απολαύσετε κάποιες από τις υπηρεσίες που σκοπεύουμε να προσφέρουμε μέσω του SITE. [ii] Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα: Κάθε φορά που επισκέπτεστε το SITE συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες αυτόματα. Για παράδειγμα όπως και πολλά άλλα site, χρησιμοποιούμε cookies και μέσω αυτών συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες κάθε φορά που ο browser σας ζητάει πληροφορίες από το SITE Μία σειρά από εταιρείες προσφέρει προγράμματα και υπηρεσίες που σας βοηθούν να επισκέπτεστε ένα web site ανώνυμα. Αν και σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσετε δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις μελλοντικές υπηρεσίες μας. [iii] Επικοινωνία μέσω E-Mail: Στην προσπάθεια μας να κάνουμε την επικοινωνία μας μέσω e-mail πιο χρήσιμη και αποτελεσματική μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την επιβεβαίωση ανοίγματος μηνύματος, αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα. Για να αποφύγουμε την αποστολή αχρείαστων μηνυμάτων μπορεί να συγκρίνουμε τη λίστα των πελατών μας με αντίστοιχη λίστα άλλης εταιρείας. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα από εμάς μπορείτε να μας αποστείλετε διευκρινιστικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. [iv] Πληροφορίες από άλλες πηγές: Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές.


4. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;


Οι πληροφορίες των πελατών μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να τις μεταβιβάσουμε σε τρίτους. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια και με τρόπο που δεν προσβάλει τους όρους που αναγράφονται στην πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, αλλά ούτε και τους όρους χρήσης. [i] Εταιρείες που δεν ελέγχουμε: Σε περίπτωση που η συναλλαγή ανάμεσα στο ΙΔΡΥΜΑ και εσάς αφορά κάποιο προϊόν που δεν είναι δικό μας, αλλά άλλης εταιρείας τότε ίσως χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα στοιχεία του πελάτη στην τρίτη εταιρεία για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. [ii] Πράκτορες: Προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτελέσουν εργασίες που σχετίζονται με την λειτουργία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που αναλαμβάνουν την αποστολή των προϊόντων, την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού ταχυδρομικού υλικού, την αφαίρεση επαναλαμβανόμενων πληροφοριών από τις λίστες πελατών μας, την ανάλυση δεδομένων, την παροχή διαφημιστικής βοήθειας και συμβουλής, την επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών αλλά και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών. Αυτές οι εταιρείες έχουν πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας που απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας την εργασία τους και μόνο σε αυτές, αλλά δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες να σεβαστούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. [iii] Διαφημιστικές προσφορές: Ίσως στείλουμε διαφημιστικές προσφορές σε πελάτες του SITE για λογαριασμό άλλων εταιρειών. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο οι άλλες εταιρείες δεν θα λάβουν κανένα απολύτως από τα προσωπικά σας δεδομένα. [iv] Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος: Σε περίπτωση που αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή το ΙΔΡΥΜΑ ή μέρος του μεταβιβασθεί, τότε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της θα μεταφερθούν στη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία καθώς αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της. Η νέα ιδιοκτησία δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση από τους χρήστες. [v] Προστασία του SITE και άλλων: Θα δημοσιεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα όλων ή κάποιων πελατών μας και θα επιτρέψουμε τη χρήση τους από τρίτους μόνο σε περίπτωση που κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία μας ή άλλων εταιρειών ή ιδιωτών από απάτες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες για την αποφυγή εγκλημάτων οικονομικής φύσης, αλλά και για τη μείωση του ρίσκου μας να αποδειχθεί ο πελάτης αφερέγγυος. Φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί την πώληση, ενοικίαση ή παραχώρηση προσωπικών δεδομένων των πελατών μας για εμπορικούς σκοπούς, με τρόπο που να είναι αντίθετος με τις δεσμεύσεις που αναφέρουμε σε αυτό το έγγραφο. [vi] Κάθε άλλη περίπτωση: Σε κάθε άλλη περίπτωση που πρόκειται να παραχωρηθούν προσωπικά δεδομένα σας θα ενημερώνεστε από εμάς και έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παραχώρηση τους. Όλα τα παραπάνω ισχύουν είτε τα δεδομένα παραχωρούνται σε εταιρείες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε εταιρείες εκτός αυτής, αφού το SITE θα φροντίσει για την τήρηση και για τον σεβασμό των όρων που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.


5. Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μου δεδομένα;

Κατά την αποστολή τους τα δεδομένα προστατεύονται από κρυπτογράφηση αφού χρησιμοποιούμε την τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) που κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν την αποστολή τους. Κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν εμφανίζουμε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Φυσικά κατά την επεξεργασία της συναλλαγής είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο τον αριθμό στο αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα. Οι πληροφορίες για τους πελάτες μας φυλάσσονται σε ελεγχόμενους χώρους και υπάρχει τόσο φυσική όσο και ηλεκτρονική προστασία, ενώ έχουν οριστεί και συγκεκριμένες διαδικασίες πριν την παραχώρηση προσωπικών δεδομένων. Από τη πλευρά σας απαιτούμε ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή (πχ Internet Café).


6. Όροι χρήσης, ενημερώσεις και αλλαγές

Κάθε φορά που επισκέπτεστε το SITE η επίσκεψη σας καθώς και κάθε διαφωνία σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων θα λύνεται με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο καθώς και στο έγγραφο των Όρων Χρήσης. Αν έχετε απορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων στείλτε μας ένα αναλυτικό μήνυμα στο …………………………… και θα σας απαντήσουμε όσο πιο γρήγορα και περιγραφικά γίνεται. Το ΙΔΡΥΜΑ είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία και οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων θα αλλάξουν με την ανάπτυξη της. Καλό θα ήταν να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα συχνά για να ελέγχετε τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει. Η τρέχουσα Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλες τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

Για το ΙΔΡΥΜΑ
Χρήστος Π. Γιαννάκος

   July 2024   
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
An Ode to woman's beauty. ...

X

Subscribe to our newsletter

Fill the contact form below to receive our newsletter regularly.